Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség pi­a­ci ön­sza­bá­lyo­zó szer­ve­zet­ként a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. Tisz­te­let­ben tart­juk a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­jük és fenn­tart­juk a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át. A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen több, mint 800 tagja van.

Fő célkitűzéseink

•Érdekképviselet

•Szakmai önszabályozás

•Minőségbiztosítás és -fejlesztés

•Piacfejlesztés

Minősített Coach Szaknévsor

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége szaknévsort hozott létre abból a célból, hogy a közösen megfogalmazott alapvető szakmai elvárásoknak megfelelő coach szakembereknek megjelenési felületet biztosítson, és a leendő ügyfelek tájékozódását megkönnyítse. A Szaknévsorba olyan coach végzettséggel rendelkező szakemberek kerülhetnek be, akik tagjai valamely tagszervezetünknek, illetve megfelelnek a minőségbiztosítást szolgáló elvárásoknak.

A Minősített Coach Szaknévsor elérhetősége: http://szaknevsor.coachszovetseg.hu/register.php

Pályázatok, díjak

Szer­ve­ze­tünk 2019-ben dí­jakat hozott létre , amelyeket 2020-ban újabb elismerésekkel bőítettünk a co­ach szak­ma nép­sze­rű­sí­té­sé­re, ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­i­nek, meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek, al­ko­tá­sa­i­nak, ese­mé­nye­i­nek és tá­mo­ga­tó­i­nak el­is­me­ré­sé­re. Az aktuális pályázatokról, díjakról és a pályázati feltételekről a Szövetség honlapján közlünk információkat.

Honlap: coachszovetseg.hu

Elérhetőség: titkar@coachszovetseg.hu

Author - Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

Lépj velünk kapcsolatba!