Hirdetési feltételek

A Magyar Coachszemle 2012-ben, magánszemélyek által alapított online folyóirat. A www.coachszemle.hu  weboldalak  üzemeltetője és a hirdetési felületek értékesítője a Magyar Coach Egyesület.

Hirdetési lehetőségek a coachszemle.hu oldalon

Reszponzív banner

A folyóirat weboldalán (coachszemle.hu) megjeleníthető banner-hirdetések mérete egységesen 300 x 250 pixel. 2014. június 1-től legalább 7 napon át történő megjelenéssel, tetszőleges naptári nappal kezdődően a következő árak érvényesek:
Főoldalon: 55 000 Ft / banner / 7 nap
Meghatározott, tetszőlegesen kiválasztott rovat-nyitóoldalon illetve cikk oldalon: 25 000 Ft / banner / 7 nap
Főoldalon és minden rovat-főoldalon valamint cikkoldalon: 100 000 Ft / banner / 7 nap

Szonzorált cikk (x)

pl.: Belépődíj ellenében látogatható előadások, képzések, belépődíjas szakmai programok meghirdetése.
A „Hírek” menüpont megfelelő almenüjében („Képzések” ill. „Programok”) megjelentetett cikk ára: 18 000 Ft
A cikkben logó és link, valamint cégnév is szerepelhet, a hirdetésre a cikk végén elhelyezett (x) jel utal.

 

Hirdetési lehetőségek a tematikus szakmai számokban
 
A kéthavonta Pdf formátumban megjelenő lapszámokban való hirdetés ára:
 
1/1 oldal, a lapszám címlapját követő és a tartalomjegyzéket megelőző oldalon: 90 000 Ft / megjelenés
 
½ oldalon (álló vagy fekvő) a lapszám címlapját követő, és a tartalomjegyzéket megelőző oldalon: 50 000 Ft / megjelenés
 
1/1 oldal, a cikkek között elhelyezve: 70 000 Ft / megjelenés
 
½ oldal (álló vagy fekvő) a cikkek között elhelyezve: 40 000 Ft / megjelenés
 
1/3 oldal (álló vagy fekvő) a cikkek között elhelyezve: 30 000 Ft / megjelenés
 
Borító szponzoráció:  ½ fekvő oldal: 150 000 Ft / megjelenés
 
 
Egyéb hirdetési lehetőségek
 
Hirdetés megjelenítése a Magyar Coachszemle hírlevelében.
 
Szponzorált cikk: 20 000 Ft / megjelenés
Banner hirdetés: 30 000 Ft / megjelenés
 
További információkért töltse le Médiaajánlatunkat:
 
 

Hosszabb távú megrendelés esetén vagy a hirdetési időszak alatt változó grafikai megjelenéssel egyedi ajánlatot küldünk, a legnagyobb adható kedvezmény mértéke 25%. Kérjük, hogy ajánlatkérését szíveskedjen ide címezni: hirdetes@coachszemle.hu

Érvényes 2022. január 1-től.

1. Általános Szerződési Feltételek

A Magyar Coachszemle alapítói megállapodásban rögzítik, hogy a coachszemle.hu internetes oldalon elérhető Magyar Coachszemle című online folyóirat online hirdetéseit a Kiadó értékesíti. A megrendelőknek a Magyar Coach Egyesülettel, mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni – ideértve az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1-2. számú mellékletében foglaltakat is – kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik:

I. Hirdetési-szolgáltatási díjak, kedvezmények.
II. Online termékek technikai segédlete.

2. Teljesítés

2.1. Magyar Coach Egyesület vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

3. Megrendelés törvényes és szerződéses követelményei

3.1. Magyar Coach Egyesület a megrendeléseket írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen) fogadja el.

3.2 Magyar Coach Egyesületet megilleti az a jog, hogy különösen a Magyar Coachszemle profiljába nem illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Magyar Coachszemle szellemiségével össze nem egyeztethető, valamint a tiltott, törvénysértő hirdetések megjelentetésétől és más, a fentiekkel jellemezhető szolgáltatások nyújtásától elzárkózzon.

3.3. Hirdetések megrendelésekor a megrendelőnek (reklámozónak, reklámszolgáltatónak) meg kell neveznie a reklámozó cégnevét, illetve nevét, a székhelyét ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, bankszámlaszámát.

3.4. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a megrendelő (reklámozó, vagy reklámszolgáltató) köteles nyilatkozni arról, hogy a reklámozó a vizsgálatot elvégeztette és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában Magyar Coach Egyesület a reklámot nem teheti közzé.

3.5. A megrendelő (a reklámozó és a reklámszolgáltató) ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Magyar Coach Egyesület-től, illetőleg a Magyar Coach Egyesület munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek aMagyar Coach Egyesülettel, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

3.6. Ha a megrendelő a hirdetés előállításához Magyar Coach Egyesület közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt kell közölnie.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelő a fizetést Magyar Coach Egyesület számlája ellenében, 8 (nyolc) napos, átutalással köteles teljesíteni, de jogosult előrefizetést is választani.

4.2. A fentiektől eltérően, új megrendelő esetén, illetőleg, ha a megrendelőnek az előző naptári évben nem volt az aktuális szerződéséhez hasonló érvényes megállapodása a Magyar Coach Egyesülettel, valamint, ha volt ugyan, de a megrendelő a fizetéseit csak felszólításra, késedelmesen teljesítette, továbbá, ha a megrendelőnek az aktuális szerződés megkötésekor még lejárt tartozása van Magyar Coach Egyesülettel szemben, a lejárt tartozását és annak késedelmi kamatait ki kell fizetnie, a megrendelt szolgáltatások díját pedig előrefizetéssel kell rendeznie. Új megrendelő esetén Magyar Coach Egyesület az első megrendeléstől számított három hónapos intervallumon belül jogosult előrefizetést kérni. A három hónap letelte után a fizetés utólag történik mindaddig, amíg megrendelő fizetési késedelembe nem esik.

4.3. Két naptári hónapot is érintő időtartamú online kampány esetén Magyar Coach Egyesület  havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos résszámla kiállítására jogosult.

4.4. Ha a megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja évi 30%-os késedelmi kamatot köteles fizetni.

4.5. Magyar Coach Egyesület a megrendelő fizetési késedelme esetén a megrendelésben és visszaigazolásban, vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését a fizetés megtörténtéig felfüggesztheti és a megállapított engedményeket visszavonhatja. A szolgáltatás kifizetése esetén Magyar Coach Egyesület  a teljesítést a szolgáltatás jellegétől és időbeli teljesíthetőségétől függő lehető legkorábbi időpontban folytatja, illetőleg fejezi be.

5. Magyar Coach Egyesület  szerkesztési jogköre               

5.1. Magyar Coach Egyesület  szerkesztési megfontolásokból és/vagy a megrendelői érdekek figyelembe vétele céljából (pl. több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég ugyanazon az oldalon történő megjelenítésének elkerülése) változtathat a hirdetések elhelyezésén (esetleg formáján), továbbá a hirdetési blokkban bármely hirdetést rovatfej (rovatmegnevezés) alá helyezhet. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését Magyar Coach Egyesület nem tudja minden esetben garantálni.

6. Felelősség kizárása

6.1. Magyar Coach Egyesület-et nem terheli felelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, valamint, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be és az esetleges elmaradt haszonért.

7. Megrendelői változtatások

7.1. Ha a folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendelés esetén a megrendelő az anyagleadási határidőig nem jelzi kifejezetten, hogy a közlendő hirdetésen változtatni kíván, Magyar Coach Egyesület automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

8. Felelősség

8.1. Magyar Coach Egyesület-et a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben terheli felelősség, ha a változtatást kifejezetten vállalta, annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta.

8.2. Az anyagleadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben megrendelőnek kell viselnie.

9. Felelősség az anyagleadásért, a próbalevonatokért és az eredetikért

9.1.Megrendelőt terheli az anyagleadási kötelezettség, különösen a mellékletekben meghatározott anyagleadási határidők, minőségi és egyéb előírások, valamint a technikai segédletben foglaltak betartása.

9.2. Megrendelőnek kell viselnie minden anyagleadási késedelem és hiba következményét; ez utóbbi körben különösen az olyan hibás teljesítés következményét, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek) hiányából, vagy minőségi hiányosságából fakad.

9.3. Az ügynökségeknek elektronikus formában, kész anyagot kell Magyar Coach Egyesület  rendelkezésére bocsátaniuk. Esetleges változtatás esetén a megrendelt megjelenés előtt legalább 8 nappal új fájlról kell gondoskodniuk.

9.4. Magyar Coach Egyesület  a megrendelő által leadott eredetiket az utolsó megjelenést követő 3 hónapon át megőrzi. Ezt követően az anyagokat minden külön értesítés nélkül megsemmisíti.

10. Minőségi kifogásolás

10.1. A megrendelő minőségi kifogást a hirdetés megjelenésétől számított 3 napon belül, írásban, a kifogás lényegének (a hiba lényegi ismérveinek) pontos megjelölésével jelenthet be.

11. Szerződéstől való elállás

11.1. A megrendelést a hirdetés megrendelésben megjelölt, illetőleg, visszaigazolt megrendelés esetén a visszaigazolásban rögzített megjelenési időpont előtt 30 (harminc) nappal lehet jogkövetkezmények nélkül lemondani (a szerződéstől elállni). Ez alól kivételt képeznek az előrendelési határidőn belül megrendelt hirdetések, amelyeket csak az előrendelés határidő leteltéig lehet jogkövetkezmények nélkül lemondani.

11.2. A 11.1. pontban rögzített határidőt követően megrendelőt a lemondás (visszavonás, elállás) joga már nem illeti meg és szerződésszegés esetén az ÁSZF előzőekben foglalt rendelkezései szerint kötbérfizetési kötelezettség terheli.

11.3. Magyar Coach Egyesület fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy megkifogásoljon.

12. Árak, kedvezmények

12.1. Magyar Coach Egyesület  fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti. A megrendelő – ha az új tarifákat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával állhat el a megrendelésétől.

12.2. Magyar Coach Egyesület által biztosított kedvezmény feltételeit megrendelő nem teljesíti és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, annak összegét köteles számla ellenében Magyar Coach Egyesület-nek visszafizetni.

13. Jogviták

Esetleges vitás kérdésekben elsősorban az egyedi szerződésekben (az egybehangzó megrendelésben és visszaigazolásban, eltérés esetén a megrendelőnek átadott és teljesített visszaigazolásban), az ezekben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF-ben, továbbá minden más kérdésben a vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény) rendelkezései irányadók

I. számú melléklet

A Magyar Coach Egyesület online termékeinek hirdetési és szolgáltatási díjai, kedvezményei és felárai a coachszemle/kapcsolat/hirdetés menüpontban állnak rendelkezésre.

Speciális ügyfélkedvezmények: Magyar Coach Egyesület jogosult az ÁSZF-ben rögzített kedvezményektől eltérő egyedi ügyfélkedvezményeket – mennyiségi kedvezményeket biztosítani.

Ügynökségi jutalék: Magyar Coach Egyesület az általa ügynökségnek elfogadott partnernek ügynökségi jutalékot nem biztosít.

II. számú melléklet

Magyar Coach Egyesület online termékeinek technikai segédlete

Magyar Coach Egyesület online termékeinek az alábbi típusú bannerek futtathatók: JPG; GIF; SWF, illetve HTML tag. Mindegyik – kivéve HTML – esetében a banner mérete nem haladhatja meg a 80 kb méretet. Amennyiben az URL nincs a bannerbe beépítve, mindenképpen kérjük a bannerrel együtt elküldeni a céloldal URL-jét, ahová a banner kattintásra átnavigál.

Leadási határidők: a megjelenés előtt legalább 5 munkanappal.

Lépj velünk kapcsolatba!