Hol tart a coaching szakma? Válaszok az ICF friss piackutatási eredményeiben

A piackutatást és az ebből készült tanulmányt az ICF megrendelésére a PricewaterHouseCoopers készítette 2015-ben. A jelenlegi tanulmány sorozatban már a harmadik átfogó coaching-szakmai kutatás. A 2007-es és 2012-es benchmarking és follow-up tanulmányok óta a coaching szakma tovább fejlődött. A coachingot egyre több szervezet alkalmazza, mint fejlesztési eszközt, a coach kompetenciák alkalmazása pedig túlnő a professzionális szakma határain: immár menedzserek, vezetők, HR-esek is alkalmazzák mindennapi munkájukban.

A felmérés eredményei

A 137 országból érkezett összesen 15 380 válasszal az ICF Global Coaching Study 2016 jelenleg a szakma legnagyobb piaci felmérése. Emlékeztetőül: a 2012-es kutatás kérdéseit 117 országból 12 113 fő válaszolta meg.

Az idei kutatásban 40 országból érkezett legalább 100 válasz, mely a tagozatok számára lehetőséget ad az országra vonatkozó adatok online megtekintésére is.

A nem ICF tagok által adott válaszok száma mutatja, hogy a kérdőív minél nagyobb számú kitöltésére biztató kampány sikeres volt. Összesen 5 867 értékelhető válasz érkezett nem ICF-tagoktól, ez pedig az összes válasz 38%-a. A 2012-es felmérésben ez az arány 36% volt.

A coaching skálája széles

Az előző kutatáshoz képest a coaching-szakmára vonatkozó definíció jóval tágabb. Ennek oka, hogy egyre többen alkalmazzák a coaching módszertant a coach-szakmán kívül is. Hiszen a coaching megközelítés és kompetenciák számos módon és területen alkalmazhatóak. A skála egyik oldalán azok a menedzserek és vezetők állnak, akik a coaching készségeket mindennapi munkájukban alkalmazzák. Természetesen az ő képzésük igen eltérő lehet. A skála másik oldalán viszont ott vannak a képzett, professzionális és gyakorló coachok, akik bevételek jelentős részét belső vagy külső coachként szerzik.

Elméletileg ugyan lehetséges, hogy valaki egyszerre több pontot foglaljon el ezen a skálán (pl. alkalmazhat valaki coaching eszközöket HR-esként, miközben külső coachként praktizál mellette), de a mostani kutatásban minden válaszadó a rá legjellemzőbb coach-vonatkozást választhatta.

A szakma mérete és elterjedtsége

A kutatás egyik kulcsfontosságú célja a coaching-szakma méretének és bevételeinek régiók szerinti és világviszonylatban történő becslése volt. Ahhoz, hogy ezek az adatok meghatározhatók legyenek, meg kellett becsülni a coachok számát.

Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre átfogó és mindenki által elfogadott lista a coachokról. Ezért volt szükség a regionális és globális becslésre. Az ICF tagok számához hozzáadták az egyéb coach-szervezetek becsült taglétszámát, mely a kérdőívet kitöltők tag-nem tag arányszáma határozott meg.

Az elérhető adatok alapján 53 300 professzionális coach van ma a világon. A többség (35%) Nyugat-Európában dolgozik, melyet szorosan követ Észak-Amerika (33%).

Ugyanilyen számítás szerint közel 10 900 menedzser vagy vezető használja ma a coaching módszertant. Ez a becslés bizonytalanabb, mint a professzionális coachokra vonatkozó adatok, ezért némi fenntartással kezelendő.

A gyakorló coachok 90%-a állította, hogy a válaszadás pillanatában is aktív ügyfelekkel rendelkeznek. Az aktív ügyfelekkel rendelkező coachok aránya a fejlett régiókban volt a legmagasabb. (Észak-Amerika 92%, Óceánia 91%, Nyugat-Európa 91%).

A coachok kor szerinti megoszlása

A kitöltő gyakorló coachok 46 %-a 50 év alatti és 54 %-uk töltötte már be az ötvenedik életévét. Majdnem minden ötödik coach 50-54 év közötti (19%) és a coachok kicsit több, mint fele 45 és 59 éves.

A coach-készségeket alkalmazó vezetők jellemzően fiatalabb korcsoportokból kerülnek ki. Majdnem felük 44 évnél fiatalabb. A vezetők 28%-a 40 év alatti, azaz majdnem kétszer annyi, mint a professzionális coachok esetében (15%).

Nemek szerinti megoszlás

A professzionális coachok 67%-a nő, a coachingot használó vezetők és menedzserek 66%-a szintén nő. Regionálisan a női coachok aránya Észak-Amerikában a legmagasabb, míg a fejlődő piacokon a legalacsonyabb. A coachingot használó vezetők körében a statisztikák nagyban hasonlítanak a professzionális piac értékeire a nemek megoszlását illetően.

Bevétel és jövedelmek

Az aktív ügyfelekkel rendelkező coachok éves bevételeit (csak a coachingból származókat) mérte fel a tanulmány. Összesen 73 különböző pénznemben érkeztek válaszok.

Az összehasonlíthatóság kedvéért a megadott értékeket a Világbank árfolyamán dollárba számították át. A legmagasabb jövedelmek a fejlett régiókban (Észak-Amerikában, Nyugat-Európaban és Óceániában) érhetők el.

Ugyan a jövedelmi adatokat átszámítva összehasonlíthatók, mégis érdemes ezeket a vásárlóerő (PPP) és az eltérő életszínvonal miatt ezek összefüggéseiben értelmezni. Mind globálisan, mind regionálisan nagy különbségek tapasztalhatók a coachinggal megkeresett jövedelmek között.

A 2015-ös adatok összevethetők a 2011-es adatokkal, melyek a 2012-es tanulmányban szerepeltek Az összehasonlítás 6% növekedést mutat 2011-2015 között. A vizsgált 7 régióban a bevételek az adott régió aktív coachainak átlagfizetését alapul véve került kiszámításra. A coaching-szakma becsült, globális mérete 2, 356 milliárd dollár, mely 19%-os növekedést mutat 2011 óta.

A gazdasági és üzleti mutatók szerint a coachok és a coachingot gyakorlók magabiztosan tekinthetnek a következő 12 hónapra.

Az aktív ügyfelekkel rendelkező coachok háromnegyede növekedést vár az ügyfeleinek a számában a következő évre. Hasonló százalékban várnak a szakmabeliek növekedést az éves jövedelmükben is. A válaszadók 63 %-a állította, hogy növekedést vár a coaching üléseinek számában.

A coachingot gyakorlók kicsit kevésbé biztosak az átlagos órabér növekedésében (45%), de ennek ellenére nagyon kevesen (2%) gondolják úgy, hogy csökkenni fognak a mutatóik.

Képzés és akkreditáció

A 2012-es felmérés adatait követve a 2016-os tanulmány is azt mutatja, hogy milyen értékkel rendelkeznek a professzionális coachok képzés és akkreditáció terén. A kutatás arra is rámutat, hogy a coaching technikákat alkalmazó vezetők is kiváló helyet foglalnak el a piacon.

Képzés

Majdnem minden gyakorló coach (99%) valamilyen formában coach-specifikus képzést végzett, továbbá nagy részük (98%) valamely coach-szervezet által akkreditált vagy elfogadott képzésen is részt vett.

A coach-specifikus tréningek a coaching stílusú vezetők körében is igen nagy arányt értek el: 93%-uk kapott képzést. Majdnem háromnegyedük (73%) állítja, hogy akkreditált vagy elfogadott coach-specifikus képzésen vett részt.

A képesítéssel rendelkező coachok közül 68 % végzett el 125 óránál hosszabb coach-specifikus képzést.

A vezetők közül a 125 óránál hosszabb képzést elvégzettek aránya kisebb (42%), bár 23%-uk 200 óránál is hosszabb képzésen vett részt.

Akkreditáció

A gyakorló és professzionális coachok nagy része egyetért abban, hogy a coachokat tömörítő szervezetek követeljenek meg képesítést vagy akkreditált képzést.

A coachok többsége mondta, hogy rendelkezik képesítéssel vagy akkreditációval valamely professzionális coaching szervezet keretein belül. 51%-uk rendelkezik ICF-akkreditációval.

A coaching szemléletű vezetők több mint fele nem rendelkezik képesítéssel vagy akkreditációval egyik coach-szervezetben sem. Azonban minden negyedik vezető ICF akkreditációval rendelkezik, 20%-uk pedig más szervezetben akkreditált. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az arány a válaszadók összetételétől függ.

A coaching-ügyfelek

A gyakorló coachokat az ügyfeleikről kérdezték.

Az ügyfelek pozíciója

Amikor a coachokat az ügyfeleik által betöltött pozíciókról kérdezték, kétharmaduk állította, hogy menedzsereket coachol. A menedzsereket a vezetők, tulajdonosok, személyes ügyfelek, csapatvezetők, csapattagok és más egyéb beosztások követték. Átlagosan a válaszadók három-három pozíciót említettek.

A coachoktól kérték, hogy válasszák ki az ügyfeleikre legjellemzőbb pozíciókat. A leggyakrabban menedzsereket (29%), utána felsővezetőket (23%), majd személyes ügyfeleket (19%) említettek.

A pozíciókra vonatkozó adatok minden tekintetben és nagyságrendileg megfelelnek a 2012-es felmérés adatainak, bár meg kell jegyezni, hogy az “egyéb” kategóriát a 2016-os felmérés vezette be, így a százalékok egyenes összehasonlítása fenntartásokkal kezelendő.

Elsődleges és szponzorált ügyfelek

A coachokat arról kérdezték, az ügyfeleik mekkora része fizet a saját coachingjáért (elsődleges ügyfél), és mekkora részének fizeti harmadik fél (szponzorált ügyfelek). Globálisan az ügyfelek nagy része szponzorált. A 2011-es adatokhoz viszonyítva a szponzorált ügyfelek aránya 51%-ról 53%-ra nőtt.

Az ügyfelek neme

Továbbra is a nők a jellemzőbb coaching ügyfelek. A 2011-es 54%-os adat változatlan, valamint a 2011-es adatokhoz képest az eloszlás régiók szerint sem változott a 2011 és 2015 közötti időszakban.

A nemek megoszlása függ a coach speciális szakterületétől.

Az ügyfelek kora

A coachokat az ügyfeleik koráról kérdezték a felmérés során. A válaszok alapján az ügyfelek 60%-a 45 év alatti.

A 2011-es adatokhoz képest az idősebb kor felé mutató tendencia fedezhető fel. E trend ellenére is emelkedik a fiatal ügyfelek aránya a fejlődő piacokon.

A jövő trendjei

A válaszadókat arra kérték, hogy osszák meg nézeteiket a következő 12 hónap akadályairól, lehetőségeiről és kilátásaikat arról, hogy képes lesz-e a coaching közösségi változásokat előidézni.

A jövő akadályai

Amikor megkérdezték, mi a coaching előtt álló legnagyobb akadály a következő évre, a legjellemzőbb aggodalom a képzés nélkül magukat coachoknak nevezők voltak. A válaszok rímelnek a 2012-es felmérés válaszaira. A menedzserek és vezetők válaszai nagyon hasonlóak a professzionális coachokéhoz, ami elég egységessé teszi a képet a coachingot fenyegető veszélyekről.

A jövő lehetőségei

A coachok a szakmában rejlő legnagyobb lehetőségekről megfogalmazott válaszaikban az körvonalazódott, hogy a coaching előnyeinek szélesebb körű megismerésére látják a legnagyobb esélyt az elkövetkező 12 hónapban. A 2012-es felméréshez képest a vélemények változtak egy kicsit. A coachok és a coaching szemléletű vezetők véleménye ebben a témában is igen hasonló.

A szociális változások elősegítése

A coachokat arról kérdezték, hogy mit gondolnak, mennyire képes a coaching szociális változásokat létrehozni. A coachok fele úgy gondolja, hogy igen nagymértékben lehet erre képes a coaching. A professzionális coachok és a vezetők véleménye ismét összhangban van.

Annak mértéke, amennyire a coachok a coachingot alkalmasnak tartják a szociális változások elindítására, régiónként igencsak eltérő. Latin-Amerikában és a Karibi térségben (68%), Afrikában és a közel keleten (66%) gondolja úgy, hogy a coaching kiemelten alkalmas erre a feladatra.

Lezárás

Ez az összefoglaló csak rövid áttekintést nyújt a 2016 ICF Global Study kutatás eredményeiről. Részletesebb elemzés és statisztikák a Final Reportban lesznek elérhetők, mely itt vásárolható meg.

Forrás: coachfederation.hu

Lépj velünk kapcsolatba!