GESTALT COACH-KONZULENS ÉS TEAMCOACH KÉPZÉS INDUL A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEMEN

(x)

Szeptemberben a Kodolányi János Egyetem budapesti kampuszán elindul az első pszichológiai módszertanon alapuló coach képzés a magyar felsőoktatásban, mégpedig Gestalt coach-konzulens és teamcoach szakirányú továbbképzés. Dr. Stefany-Tóth Juditot és Miklós Katát kérdeztük a részletekről.

Magyar Coachszemle: Többféle egyetemi szintű coach-képzés létezik ma Magyarországon, lapunk adatgyűjtése szerint immár 14 egyetemi keretek között működő coach-képzés közül választhatnak a coach szakmát tanulni vágyók. Miben különleges a most induló Gestalt coach képzés? Miben nyújt mást, miben tér el a többi képzéstől?

Ennek a képzésnek a különlegessége, hogy tulajdonképpen 3 az 1-ben képzés, ugyanis az itt végzettek mind egyéni folyamatok vezetéséhez, mind csapatokkal, teamekkel való munkához kapnak coaching tudást és kompetenciákat business és life coaching területeken is. Másrészt a hallgatók elsajátítják a Gestalt elméletét és eszközeit is, tehát módszertani képzést is nyújt.

MC: A Gestalt-coaching egyike a számos coaching irányzatnak. Bemutatnátok a Gestalt módszertan lényegét? Honnan ered a módszertan?

A Gestalt módszertan kidolgozása Fritz Perls és felesége, Laura Perls nevéhez fűződik, akik a freudi analitikus szemléletet maguk mögött hagyva a humanisztikus pszichológiából, pszichodrámából, egzisztenciális filozófiából merítettek. Eredetileg a módszertant a pszichológiában alkalmazták. Mára azonban a szervezetfejlesztésben és a csapatokkal való munkában is adaptálták az alapelveit és eszköztárát.

Sokak számára úgy tűnik, hogy van egy objektív valóság és mindannyian ugyanazt látjuk, halljuk, érzékeljük egy szituációban. Ez azonban nem így van. A Gestalt megközelítés szerint az emberek számára minden pillanatban egyedileg kiemelkedik valami a valóságból, amely megragadja a figyelmünket, és amely a tapasztalás lesz az adott pillanatban. Ezt nevezzük alaknak. A valóság háttérben maradó, aktuálisan nem érzékelt részét pedig a háttérnek. Az, hogy mi válik alakká, függ az egyén történetétől, pillanatnyi mentális, fizikai, érzelmi állapotától és a környezettől is.  Mindannyiunknak megvan a saját, egyedi rendszerünk, amely révén kiemelünk alakokat a háttérből, érzékeljük, tapasztaljuk azokat, míg más jelenségeket a háttérben tartunk. Mivel a figyelmünk folyamatosan, pillanatról pillanatra oszcillál, igen gyors váltásban képes ugyanabból a mezőből más-más alakot kiemelni, és más részeket ezáltal a háttérbe süllyeszteni. Ez az a pszichológiai folyamat, amellyel létrehozzuk valóságunkat, azaz életünk élményét, tapasztalatainkat, amely folyamat mindannyiunkban egyedi és szubjektív módon zajlik. Ezért hívja a Gestalt életünk élményét szubjektív valóságnak. A kérdés nem az, hogy ez a szubjektív valóság mennyire felel meg az objektívnek, sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyire adaptív, azaz mennyire segít abban, hogy hatékony kapcsolatban legyünk a környezetünkkel.

MC: Miben nyújt speciális szempontokat az ügyfélnek a Gestalt megközelítés a coachingban?

A munkában alapvetésnek tartjuk, hogy a kliens valósága az ő aktuális helyzetében az aktuális tudatosságának megfelelően releváns és adaptív. Azonban képes ezen változtatni, ha látja ennek értelmét és lehetőségét, vagyis növekszik a tudatossága. Alapelv a Gestalt megközelítésben, hogy minden embernek megvan a kellő tudása, amely ahhoz szükséges, hogy változzon, fejlődjön és növekedjék, különösen, ha ebben támogatást és segítséget kap.  Ebben a tudatosodási, fejlődési, változási folyamatban a Gestalt módszertannal dolgozó coach  abban segíti ügyfelét, hogy felismerje és tudatosítsa azokat az egyedi mintákat és gondolkodási keretet, amelyek alapján a valóságát megalkotja,  és ezáltal felismerje a választási  lehetőségeit.

MC: Mi a különbség a Gestalt coach és a Gestalt coach-konzulens tevékenysége  között?

Hogy egészen pontosak legyünk, ehhez a kérdéshez az egyetemi akkreditáció szerinti képzési és kimeneti követelményekben írtakat idézzük: „a képzés célja olyan Gestalt szemléletű coach-konzulens szakemberek képzése, akik ismerik a Gestalt módszertan elméleti és gyakorlati alapjait, és ennek az eszköztárnak az alkalmazásával felismerik a szervezetekben megjelenő munkahelyi és egyéni probléma-szituációkat, és professzionális módon segítik szervezetet, és az egyént, mint a szervezet vagy csoport tagját abban, hogy céljai elérését lehetővé tevő erőforrásait és az önmagában rejlő személyes és szakmai lehetőségeket eredményesen kiaknázza. A Gestalt szemléletű coach-konzulens támogatja a különböző szervezeti és életesemények során felmerülő döntési helyzetekkel való megküzdést, fejleszti a reziliencia és kiégés megelőzési képességet.”

Másként fogalmazva a konzulens, az angol counselor  megfelelőjeként, átfogó perspektívában gondolkozik. A munkája során nem korlátozódik a szakmai, üzleti kontextusra, vagy munkahelyi, szervezeti kérdésekre, hanem az egész embert érintő valamennyi életeseményre kiterjedhet. Nem választja külön a szakmai személyiséget a magánember személyiségétől, hanem egységben,  egészlegesen látja az embert.

MC: Hol és miként lehet meghúzni a szakmai kompetencia-határokat? Etikailag miként szabályozott ez?

Mind a kompetencia határok, mind az etikai vonatkozások ugyanúgy a coach tevékenység kereteibe tartoznak, és azzal megegyezők. A Magyar Gestalt Egyesület (MAG) – a  Gestalt magyarországi módszertani képviselője – tagja a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének (MCSZSZ), és az ott lefektetett szakmai kompetencia- és etikai alapelveket fogadjuk el. A képzésben  a Gestalt coaching területén szintén ezeket képviseljük.

MC: Egyre többen keresik a team-coachingot, mint a csapat működését támogató módszertant. A Gestalt szemléletű team coaching miben nyújt speciális, a módszertanból adódó támogatást a csapatoknak?

Csakúgy, mint az egyének életében, a csapatok, közösségek, teamek számára is rendkívül fontos a folytonos változáshoz való alkalmazkodás képességének megtanulása és megőrzése.

A Gestalt módszertan szerint egy-egy közösség valósága közös teremtés: mentálisan, kultúrájában, tudásmenedzsmentjét illetően a szervezetet alkotó emberek tudatának az összessége és az általuk konstruált elgondolások összessége hozza létre a szervezet egészét.

Tehát a szervezet maga az emberek szubjektív gondolatainak és a valóság konstrukciójának az eredményeképpen létrejövő konstruktum. Tulajdonképpen co-creation, azaz közös alkotás, amelyet a közösség tagjai együtt, közösen hoznak létre. A szervezeti valóság nem objektív, hanem adaptív.

A közös alkotás miatt a szervezeti kommunikáció jelentősége óriási. A közös kép, a tudatos és önreflektív jelenlét és a komplex látásmód csak a kommunikáció révén tud adaptívan működni. Egymás tudását így tudjuk maximalizálni. Ezért a team coaching munka a csapat tagjainak közös és/vagy egymást erősítő vagy gyengítő alakjai és erőforrásai megismerésén keresztül a hatékonyság, flexibilitás és reziliencia megtartása, a kollektív bölcsesség megismerése és kiaknázása.

A Gestalt megközelítés alapján dolgozó team coachnak a következő kérdésekre érdemes fókuszálnia:

A szervezeti valóságnak milyen egyedi, közösségi szinten „szubjektív” jellemzői vannak? Hogyan tud a szervezet közösen gondolkodni, és hogyan történik közösen a valóság megalkotása? Milyen ciklusokon keresztül hozzák létre ezt a valóságot, és milyen pontokan akadnak el vagy hoznak létre ismétlődő formákat? Milyen szerepe van a vezetőnek és az egyes egyénnek a szervezeti tudatosságban? Látják- és értik-e, hogy a szervezeti valóságot és a közösség egészében zajló folyamatokat ők hozzák létre és alakítják? Van-e közös értékrend, mintázat, ami meghatározza ezt a szervezeti valóságot? Hol helyezkedik el ebben a team, a csapat, és hogyan vesznek részt a megteremtésében? Hogyan kapcsolódnak az egyének egymáshoz és a szervezethez?

Vagyis csapat szinten ugyanúgy, mint egyéni szinten, a reflektív tudatosságot emeljük egy magasabb szintre. 

MC: Judit és Kata, Ti voltatok, akik a szakmai munkában, a mintatanterv és tematika kidolgozásában részt vetettek, és tanítotok is a képzésen. Kikből áll még az oktatói csapat? Mik a tantárgyak és a vizsgakövetelmények? 

Az oktató gárdát a szakmában aktívan dolgozó gyakorlott szakemberek, coachok, szervezetfejlesztők, Gestalt terapeuták és terapeuta-konzulensek alkotják. Külön kiemeljük angol vendég oktatónkat, John Leary-Joyce-t, aki egyike volt a Gestalt coaching módszertan bevezetőinek az Egyesült Királyságban, és aki a szerzője a nagy sikerű Gestalt coaching a gyakorlatban című, magyarul is elérhető szakkönyvnek.

A tantárgyak lefedik a coaching, teamcoaching és a Gestalt szemlélet elméleti alapjait, kiegészülve a pszichológiai alapokkal. Emellett szemeszterenként 2-3 gyakorlat és szupervíziós gyakorlat modulra kerül sor. Ma már az online térben való munka is része a szakmai tudásnak, így külön tantárgy keretében kitérünk mind az egyéni, mind a team coaching online eszközeire és technikáira is.

Az alábbi tárgyakat hallgathatják a résztvevők:

Coaching szemlélet és alkalmazási területek
Coaching folyamat és eszközök
Coach kompetenciák
Pszichológiai alapok
Gestalt szemlélet a coachingban
Gestalt elméleti alapok
Gestalt módszertan és intervenciók
Coaching-counselling gyakorlat
Online coaching eszközök 
Etika és szakmai határok
Csoportdinamika
Gestalt szervezetfejlesztési alapok
Vezetés és szervezeti magatartás
Csoport és team coaching
Online csoport- és team coaching eszközök
Esetfeldolgozás szupervízióval

A megszerzett tudásról az adott tárgy oktatóinak döntése alapján elméleti vagy gyakorlati vizsgán, vagy beadandó dolgozattal adnak számot a hallgatók. A program szakdolgozat vagy portfólió elkészítésével zárul, mely utóbbira a hallgatók mindhárom szemeszterből gyűjtenek anyagokat.       

MC: Kiket vártok elsősorban a képzésre? Milyen előképzettség szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres felvételt nyerjen? A képzés maga online  vagy személyes?

A jelentkezés feltétele egy meglévő egyetemi alapképzés igazolása, és egy motivációs levél. A képzésre olyan hallgatókat várunk, akik elköteleződnek az új ismeretek megszerzése és tudatosságuk növelése mellett. Nyitottak a Gestalt alkalmazására, és coach-konzulensként vagy teamcoachként, szervezetfejlesztőként elhivatottak az egyénekkel és/vagy csoportokkal való munkához. A képzés összeállításakor és az oktatók kiválasztásakor nagy hangsúly került a gyakorlat megszerzésére. Erre folyamatosan lesz lehetőség egyrészt az oktatók munkájának megfigyelése, a páros és kiscsoportos munkák, illetve később önálló gyakorlat teljesítése során.  A képzésre levelező munkarendben, személyes formában a Kodolányi Egyetem budapesti kampuszán kerül sor. Oktatási napok szombatonként lesznek, minden szemeszterben 10 alkalommal. Ebből egy-egy alkalom lesz online.

MC: Az érdeklődők hol és kitől kaphatnak részletes információt? 

A legfontosabb információk megtalálhatóak a Kodolányi Egyetem honlapján, illetve a Magyar Gestalt Egyesület honlapján is.

A képzésnek van Facebook és Instagram oldala is. Ahol rendszeresen teszünk közzé információkat a képzésről, oktatók bemutatásáról és magáról a Gestalt módszertanról is.

Ezenkívül minden kérdést szívesen válaszolunk meg az egyetemigestaltcoachkepzes@gmail.com  e-mail címen.

MC: Hol lehet jelentkezni a képzésre és mi a határidő?

A jelentkezés a Kodolányi Egyetem honlapján, online lehetséges ITT

A jelentkezési határidő 2023. augusztus 30.

MC: Mit üzentek azoknak, akik érdeklődnek, gondolkodnak, de még nem tudtak dönteni?

Mindenképpen biztatnánk őket, hogy írjanak, kérdezzenek tőlünk. Ezen kívül ismerkedjenek meg az oktatókkal. A részletes szakmai bemutatkozók a képzés Facebook oldalán megtalálhatók. Ebből egy átfogó képet kaphatnak a magas szakmai színvonalról, és arról a várható rengeteg tudásról, amit a képzők behoznak és átadnak majd  a képzésen.

És persze mindenkinek az üzenjük, hogy gyertek, nagyon jó képzés lesz. Nemcsak a tanulást illetően, hanem saját élményben is nagyon izgalmas, hiszen a képzés során szakmailag és emberileg is intenzíven egymáshoz kapcsolódóan, bizalmi térben dolgozunk majd.

Várunk szeretettel mindenkit!

(x) A cikk fizetett hirdetés.

Lépj velünk kapcsolatba!