Beszámoló a 2018. március 24-én megrendezésre került Nyelvi coaching ma – aktuális körkép című szakmai eseményről, és annak eredményeiről.

„Azért vagyunk itt ma, mert valahogy másként szeretnénk ezt!”

 

Akár a rendezvény mottója is lehetett volna Koncsag Réka kolléganőnk kezdő mondata, aki a szervezők, és a résztvevők együttes érzését és kívánalmát összegezte e szavakkal. A szakmai fórum létrejötte hét elhivatott nyelvi coach 2017-es rendszeres találkozóiból nőtte ki magát, ahol a szakmáról és tapasztalatokról való eszmecserék során egyértelművé vált, hogy több tisztázatlan kérdés, kihívás és megannyi lehetőség is rejlik a nyelvi coachingban, amelyek felméréséhez és kiaknázásához nagyobb teret kell adni mások véleményének és meglátásának is. Ezen célkitűzéssel 31 nyelvi coach, nyelvi szolgáltató és coaching szemlélettel oktató nyelvtanár részvételével 2018. március 24-én megrendezésre került Kovács Gabriella ACC ötlet- és házigazda vezetésével a Nyelvi coaching ma – aktuális körkép című szakmai rendezvény. A résztvevők színes előadásokon, workshopokon és World Café módszerrel folytatott aktív beszélgetéseken hozzá

járulásukkal több fontos felismerést tettek, és jövőbeli tervek is születettek annak érdekében, hogy a nyelvi coaching egy ismert és elismert szakmaként kivívhassa méltó helyét a nyelvi fejlesztések piacán.

A résztvevő kollégákon túl még számos nyelvi coach és coaching szemléletű nyelvtanár is biztosított a szervezés folyamán minket arról, hogy érdeklődéssel követik a fejleményeket, és szívesen együttműködnek a jövőben hasonló szakmai rendezvényen. Az, hogy ekkora létszámban képviseltük magunkat, igazolása, egyben megerősítése annak, hogy a nyelvi coaching létjogosultsága ma Magyarországon nem kérdőjelezhető meg, jelenléte nem megkerülhető, a nyelvi szolgáltatások piacán számolni kell velünk mind a nyelvi szolgáltatóknak, mind a potenciális piacnak egyaránt. Nemcsak hogy időszerű beszélni róla, de célszerű a figyelem központjába is emelni, hiszen a nyelvoktatás telített piaca és meglévő kihívásai mellett rengeteg nyelvtanár keresi a lehetőséget a kiégés megelőzésére, a megújulásra vagy szakmai ismereteik bővítésére; mégis, jelenleg viszonylag szűk körben ismert, és talán még kevésbé elismert a nyelvi coaching tevékenység vagy alkalmazásának lakossági, vállalati és közoktatásban rejlő lehetőségei.

A rendezvényről dióhéjban

A szakmai esemény három részből állt: Halászi Csilla (coach) ráhangoló, ismerkedő gyakorlatát követően három előadást láthattunk, hallhattunk, azzal a céllal, hogy a tematikák kellő alapokat fektessenek az interaktívabb blokkhoz, ahol a szakmát gyakorlati szempontból érintő kérdésekre kerestünk közösen válaszokat két workshop során, majd a World Café módszerével rögzítésre kerültek a felvetések, előremutató gondolatok, és összegeztük az eseményt.

Buzásné Mokos Boglárka (ACC nyelvi coach, nyelvtanár, tréner) előadása pillanatképet adott arról, hogy ma Magyarországon milyen fokú a nyelvi coachok jelenléte, arculata és megítélése, ami jó kiindulást adott a további együtt gondolkodáshoz és tervezéshez. Szemléletesen mutatta be, hogy mennyire ismert a nyelvi coaching potenciális ügyfelek, azaz nyelvtanulók, illetve szakmai körökben, ellenben milyen ellenállásba ütközik nyelvtanároknál a nyelvi coaching elfogadása. Beszámolót hallhattunk arról is, hogy milyen kép tárul a nyelvi coaching iránt érdeklődők elé, amikor a honlapok között keresgélnek, kutatnak. Nyelvi coachok és nyelvi coaching szolgáltatást is nyújtó képző intézmények hirdetéseinek és ismertető szövegeinek korpusz analízise során megmutatkozott, hogy a szakma képviselői mit tartanak kiemelkedően fontosnak a nyelvi coaching népszerűsítéséhez. A leggyakrabban előforduló hívó szavak szerint a coachok a személyre/ testre szabott oktatást emelték ki, és első sorban üzleti nyelvi vagy üzleti szituációkra való felkészítést, konkrét nyelvi cél elérését ajánlják. Gyakran definiálják a nyelvi coachingot úgy, mint egy átmenet a nyelvoktatás és a coaching között, mellyel lendület, motivációt lehet adni a tanuláshoz. Sokan hangsúlyozzák, hogy középfokú nyelvtudás mellett végezhető, azonban kevesen említik meg például a coaching folyamat várható menetét, terj

 

edelmét, anyagi vonzatát, ami elbizonytalaníthatja a nyelvi coaching iránt érdeklődőket.

Kovács Gabriella (ACC nyelvi coach, üzleti kommunikációs és tanártréner) előadása áttekintést nyújtott arról, hogy miben közös, illetve miben tér el egy nyelvi coach és egy nyelvtanár vagy tréner munkája. Meglátása szerint minden nyelvtanár coach is kicsit, azonban nem feltétlenül tudatos a coach-énje vagy éppen nehezen képes elszakadni a hagyományos, megszokott tanárszereptől. Az összevetés négy szempont mentén került elemzésre: célok, folyamattudatosítás, kapcsolat és tartalom. Kiemelte, hogy a kognitív, metakognitív, azaz tanulással kapcsolatos tudatosítást célzó párbeszéd, a döntési mechanizmusok megváltoztatása, a partnerségi viszony és a pozitív folyamat megközelítés, úgymint sikerorientáció, ügyfél vezette folyamatok és mélyebb szintű bizalom mind jótékonyan hatnak a nyelvtanulási folyamatokra.

Kovács Beáta (angol nyelvtanár, akkreditált nyelvi coach, tanártréner) átfogóan mutatott be előadásában olyan coaching eszközöket, melyeket mind a nyelvórákon, mind a nyelvi coaching folyamatokban lehetséges és érdemes is használni. A bemutatott eszközök négy kategóriába sorolhatóak: feladatlapok, tárgyak, módszerek és kommunikáció. Számos területen támogathatják a nyelvtanulókat, mint például tanulástechnikában, időgazdálkodásban, motivációban, célkitűzésben vagy éppen korlátozó hiedelmeik feloldása. Emellett azt is láthattuk, miként válhatnak coaching eszközzé képek, szókártyák, vagy akár LEGO és Playmobil figurák is. Nem meglepő módon azonban a coach talán legfontosabb eszközéről, a nyelvről is szó esett, hiszen a coach nyelvhasználata hozzájárul egy bizalmas, támogató légkör kialakításához, ezzel hangolódik rá az ügyfélre és így tükrözhető a tanuló iránti megértés, empátia. Kreativitást elősegítő kérdésekre, metaforák használatára, pozitív átkeretezésre és idősík eltolásra is hallhattunk példákat, végezetül eljutottunk a csendhez, mely szintén egy olyan eszköz, ami választ és megoldást képes teremteni.

Koncsag Réka (német nyelvtanár, tréner, nyelvi coach) workshopja a problémás nyelvtanulói szituációk kezelésével foglalkozott. Öt eltérő hátterű nyelvtanulói profil került felvázolásra, melyek hagyományos nyelvtanári helyzetekben kihívásoknak bizonyulnak. Ezek megismerését követően a résztvevők csoportokra bontva találtak coaching szemléletű megoldásokat és konkrét ötleteket, amiket megosztást követően tovább is gondolhattak.

Csender Anikó (nyelvi coach, tréner és szerző) workshopján arra buzdította a résztvevőket, hogy közösen állítsanak fel egy olyan szempont- és feltételrendszert, ami a team nyelvi coaching alapja lehet. Mivel a téma nem bővelkedik szakirodalomban, a cél az volt, hogy inspiráló és produktív beszélgetés alakuljon ki arról, hogy a szakmabeliek közül ki mit ért team coaching alatt. Sikerült meghatározni a team coaching hozzáadott értékeit is, ami ezt a prémium szolgáltatást megkülönbözteti a hagyományos, csoportos nye

 

lvtanfolyamoktól. A felmerülő igényeknek megfelelően a team coaching témája hangsúlyos marad a jövőbeli szakmai fórumokon is.

Bilski Veronika vezetésével World Café módszer során az alábbi gondolatok kerültek átbeszélésre, a teljesség igénye nélkül:

  1. Mi az a többlet, amivel a nyelvi coach rendelkezik? Új címke régi bőröndön?

A gondolatok alapvetően a coach kompetenciák és a soft skill-ekről szóltak. Első helyen az önismeret, a tudatosság és a tudatosítás képessége, a hiteles személyiség, valamint az empátia, a kíváncsiság, nyitottság szerepeltek. Résztvevőink fontosnak tartották kiemelni a nyelvi coach alkalmazkodó– és együttműködő képességét, optimizmusát, célirányosságát, önfejlesztési hajlandóságát, az ügyfél támogatását, a felsoroltak között voltak kifejezetten a coachokat jellemző elemek is: értő hallgatás, partnerként kezelt ügyfél, a csend, a karizma.

  1. Milyen nyelvtanulói problémákra kínál megoldást a nyelvi coaching?

A válaszok és a közös gondolkodás során az rajzolódott ki, hogy a nyelvi coaching lehetőséget ad vagy segítheti megtalálni az ügyfél elveszett motivációját, esetleg új célokat kitűzni, újratervezni. Tanulási stratégiákkal ismerteti meg az ügyfelet, támogatja az önállósodást. A nyelvi coaching folyamat nemcsak a nyelvtudást fejleszti, hanem komplexen, a személyiség fejlődéséhez is hozzájárul (holisztikus megközelítés). Az önállóság, felelősségvállalás, a tudatosság fejlődési terepe. A folyamat során blokkok, gátlások oldódnak. Ébred az érdeklődés, gyarapodik az önismeret, erősödik a magabiztosság. A folyamat a hagyományos nyelvtanítással szemben rövidebb időkeretet igényel, és hatékonyan segít megfelelni a munkahelyi kihívásoknak. Az „ideális” c

 

oachee/nyelvtanuló/ügyfél lehet örökös újrakezdő, aki elveszítette a fókuszt, a motivációját vagy nem ismeri a valódi motivációit. Esetleg folyton időzavarral küzd, nem ismer számára megfelelő tanulási stratégiákat, alacsony az önbecsülése, kevés az önbizalma, vagy éppen félénk, gátlásos, reményvesztett. Gyakori eset az is, hogy egy nyelvtanulónak korlátozó hiedelmei vannak, mint például: „nincs nyelvérzékem, nem merek megszólalni”, úgy érzi, hogy a nyelvi korlátok akadályozzák a szakmai előrejutásban, esetleg számára ijesztő a külföldi munkavállalás, vagy konkrét élethelyzeteket akar megoldani idegen nyelven.

  1. Milyen perspektívái lehetnek a nyelvi coaching szakmának?

A résztvevők egyöntetűen hangot adtak annak, hogy időszerűnek és fontosnak tartják a nyelvi coaching mint szakma elfogadtatását a nyelvtanári és coach közösségben egyaránt. Ezért szorgalmazzák a jelenlétet a köztudatban, a szakma képviseletét. Úgy vélték, hogy a nyelvi coachingnak létjogosultsága lehet a közoktatásban, a közoktatásban működő nyelvtanítás megújításában is. Ezért érdemes volna kreditpontokat érő coaching szemléletű továbbképzéseket indítani tanárok számára, ezáltal egyfajta szemléletváltást kezdeményezni, a coaching szemléletet népszerűsíteni. Fontos tennivaló még a nyelvi coaching minőségbiztosítása is, valamint felmerült a tudományos háttér és az akkreditáció szükségességének kérdése is. Szerepe lehet az általános iskolás és középiskolás korosztályok nevelésében, a kommunikáció tanításában, javításában, egyúttal a nyelvi coaching alkalmas lehet a jövőben az önismeret, a személyiség fejlesztésére, a vállalati kultúra megváltoztatására, új szemléletmód kialakítására az élet egyéb területein, illetve az önálló tanulás készségének fejlesztésére is.

A rendezvényen résztvevők visszajelzései egyértelműen pozitívak voltak, leginkább az értékes gondolatok, más nyelvi coachok megismerése és kapcsolatépítés, a coaching iránti lelkesedés, látókör szélesítés, az inspiráló, motiváló légkör, valamint a szakma létjogosultságának megerősítése és konkrét, alkalmazható ötletek kerültek említésre. Egyértelmű igény mutatkozik az egységesítés, és sztenderdek kialakítására, melyhez reményeink szerint ez az esemény adja meg az első lépést.

További együttműködés, fe

 

jlődés, workshopok megrendezése nyelvtanárok, nyelvi coachok részére szintén felmerültek a jövőre nézve. Izgalmas, átmeneti, egyértelműen keresésfókuszú időszak az idei év a nyelvi coachok szakmai közösségének, hiszen nagy a felelősségünk nekünk, nyelvi coachoknak abban, hogy miként néznek ránk, milyen elismertségünk lesz. Ez az esemény megadta az alaphangot, és bizakodással tölt el a rengeteg pozitív megerősítés egymástól, valamint ügyfeleinktől és az erre fogékony nyelvi szolgáltatók, tréning cégek részéről. Meggyőződésünk, hogy a nyelvi coaching értékét mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkör fel fogja ismerni, és keresni fogja a lehetőséget a közös célok mentén való együttműködésre.

Az esemény szervezői: Kovács Gabriella ACC

Bilski Veronika, Buzásné Mokos Boglárka ACC, Csender Anikó, Halászi Csilla, Koncsag Réka, Kovács Beáta.

A szerzőkről:

Buzásné Mokos Boglárka

Buzásné Mokos Boglárka ACC

Több mint 15 éves vállalati- és magán oktatásban szerzett nyelvtanári tapasztalatot ötvözve tréneri és coaching kompetenciákkal azért dolgozik, hogy ügyfelei elérjék a nyelvtanulásban kitűzött céljaikat, mindemellett személyre szabottan, élvezettel és hatékonyan tanuljanak. Meggyőződése, hogy a coaching az a módszer, ami eddig hiányzott a nyelvoktatásból, és olyan hozzá adott értéket képvisel, aminek van létjogosultsága a nyelvoktatási piacon. Elkötelezett a nyelvi coaching és a coaching stílusú nyelvtanítás alaposabb megismerése, népszerűsítése és további fejlesztése iránt.

Kovács GabriellaKovács Gabriella ACC

Akkreditált nyelvi coach és üzleti kommunikációs tréner, tanártréner. Küldetésének tekinti a jelenleg folyó nyelvtanulási gyakorlatokat új dimenzióval kiegészíteni. Célja a kisebb-nagyobb szervezetek számára bevezetni a nyelvi coaching szemléletet, valamint az emberközelibb megoldásokat kereső nyelvtanárok figyelmét felhívni a nyelvi coachingra. Jelenleg a Globus Vállalati Nyelvoktatás vezető nyelvi coach-a.

Buzásné Mokos Boglárka és Kovács Gabriella